REGULAMIN Ośrodka leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji) w Cisewie 156, 52-700 Turek

 1. Ośrodek detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu stanowi komórkę jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego Detoksmed Stacjonarny prowadzonym przez podmiot leczniczy Keysoco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 2. W oddziale Pacjenci objęci są całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi.
 3. Świadczenia zdrowotne w Ośrodku detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu obejmują̨ diagnostykę̨ i leczenie Pacjentów z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi. Proces od momentu przyjęcia do Ośrodka aż do wypisu regulują̨ procedury wprowadzone zarządzeniami Kierownika Ośrodka.
 4. W zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej Ośrodek zapewnia :
  • świadczenia zdrowotne stosownie do schorzenia i potrzeb Pacjenta
  • środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
  • pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
  • całodobową opiekę̨ lekarską i pielęgniarską̨.
 5. Zespół terapeutyczny oddziału tworzą̨:
  • lekarze,
  • pielęgniarki,
  • psychoterapeutka ds. uzależnień́
  • pracownik socjalny,
  • inny personel opiekuńczy.
 6. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który odpowiada za całość procesu leczniczego, organizację i funkcjonowanie Ośrodka.
 7. Całodobową opiekę̨ lekarską w Ośrodku w dni powszednie, dni wolne i święta zapewniają̨ lekarze Ośrodka zgodnie z harmonogramem dyżurów, stacjonarnie lub zdalnie.
 8. Całodobowe dyżury pielęgniarek w Ośrodku określa miesięczny harmonogram pracy. Pracę pielęgniarek w oddziale koordynuje pielęgniarka oddziałowa.
 9. Po przyjęciu w oddział personel medyczny sprawdza stan trzeźwości i udziela informacji w zakresie:
  • praw pacjenta oraz jego obowiązków,
  • topografii Ośrodka,
  • ramowego planu dnia w Ośrodku,
  • wymogów dotyczących odwiedzin,
  • trybu uzyskiwania informacji o stanie zdrowia przez pacjenta i osoby przez pacjenta wskazane.
 10. Personel Ośrodka ma prawo w obecności Pacjenta do kontroli rzeczy osobistych przy przyjęciu do Ośrodka oraz w innych uzasadnionych bezpieczeństwem Pacjenta i otoczenia sytuacjach. Dopuszcza się̨ również̇ możliwość dokonywania wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości.
 11. Ośrodek funkcjonuje zgodnie z ustalonym harmonogramem tygodnia i dnia, który ustala Kierownik Ośrodka wraz z zespołem medycznym i terapeutycznym.
 12. Harmonogram dnia dostępny jest dla pracowników, Pacjentów oraz osób odwiedzających.
 13. Informacji o stanie zdrowia Pacjentów udziela Kierownik Ośrodka, lekarz prowadzący lub w wyjątkowych sytuacjach lekarz dyżurny Pacjentowi i osobom upoważnionym przez Pacjenta w dniach i godzinach ustalonych przez Kierownika Ośrodka. Informacja dla rodzin winna być umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu do Ośrodka
 14. Informacji o stanie zdrowia Pacjenta nie udziela się̨ telefonicznie.
 15. Pielęgniarki mogą udzielać informacji dotyczących wyłącznie opieki pielęgniarskiej.
 16. W razie pogorszenia się stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia lub w razie śmierci oddział bezzwłocznie zawiadamia wskazaną przez Pacjenta osobę̨ upoważnioną w dokumentacji medycznej.
 17. Pacjent ma możliwość pozostawienia w depozycie Ośrodka pieniędzy, rzeczy wartościowych i odzieży.
 18. Za rzeczy nie przekazane do depozytu Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 19. Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz.
 20. Odwiedziny w Ośrodku odbywają̨ się̨ codziennie.
  • a) Osoby odwiedzające zobowiązane są̨ do:

  • kulturalnego zachowania i podporzadkowania się̨ wszelkim wskazówkom i poleceniom personelu,
  • nie przynoszenia przedmiotów, które mogłyby stanowić́ zagrożenie dla chorej i innych pacjentek, np. ostrych narzędzi,
  • nie dostarczania żadnych leków, alkoholu i innych substancji odurzających oraz artykułów zabronionych przez lekarza,
  • nie wprowadzania na teren oddziału jakichkolwiek zwierząt.

  b) Personel oddziału zobowiązany jest do kontroli rzeczy przynoszonych przez osoby odwiedzające w myśl procedury kontroli przedmiotów wnoszonych na teren podmiotu leczniczego.

  c) Osoby pozostające pod wpływem alkoholu nie zostaną̨ wpuszczone do Ośrodka.

  d) Ograniczenie kontaktów Pacjenta z osobami z zewnątrz może nastąpić:

  • ze względów epidemiologicznych, w drodze zarządzenia Kierownika Ośrodka,
  • w wyjątkowych przypadkach w drodze decyzji lekarza ze względu na stan i dobro Pacjenta.

  e) Kontakt telefoniczny z rodziną lub innymi osobami jest możliwy poprzez pracownika socjalnego. Pacjent może korzystać również z własnego telefonu komórkowego do godz. 22.00 za który ponosi pełną odpowiedzialność.

  f) Korespondencja Pacjenta nie podlega kontroli. Koszty związane z przesyłką ponosi Pacjent.

 21. W Ośrodku detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu mogą̨ przebywać osoby przyjęte za ich zgodą i bez wyrażenia wymaganej zgody (na podstawie art. 22 ust. 2 i ust. 5, 23, 24, 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
 22. Tryb postepowania z Pacjentem przyjętą bez jej zgody określają̨ przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 23. Wobec Pacjenta z zaburzeniami psychicznymi można stosować przymus bezpośredni tylko w sytuacjach :
  • gdy osoba dopuszcza się̨ zamachu przeciwko zdrowiu lub zżyciu własnemu,
  • życiu lub zdrowiu innej osoby,
  • bezpieczeństwu powszechnemu,
  • bądź́ w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty znajdujące się̨ w jego otoczeniu,
  • poważnie zakłócają̨ lub uniemożliwiają̨ funkcjonowanie Ośrodka
 24. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu oraz nadzoruje jego wykonanie. W sytuacjach, gdy nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje Kierownik Ośrodka, który jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia lekarza o tym fakcie. Zastosowanie przymusu bezpośredniego odnotowuje lekarz lub kierownik Ośrodka w dokumentacji medycznej Pacjenta.
 25. Pacjent przebywający w Ośrodku detoksykacyjnym dla uzależnionych od alkoholu może korzystać z wyjść poza teren Ośrodka tylko pod opieką pracownika socjalnego lub osoby odwiedzającej, za zgodą Kierownik Ośrodka, po konsultacji medycznej z lekarzem.
 26. W przypadku, gdy Pacjent za zgodą Kierownika Ośrodka wychodzi poza teren Ośrodka, osoba zabierająca Pacjenta ponosi odpowiedzialność́ za jego bezpieczeństwo. Osoba zabierająca Pacjenta poza teren Osrodka potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem w karcie obserwacji określając czas trwania wyjścia i zobowiązana jest dochować́ określonego czasu.
 27. Ośrodek detoksykacyjny umożliwia kontakt z terapeutami leczenia uzależnień́ celem ustalenia ewentualnej dalszej terapii w oddziałach: całodobowych leczenia uzależnień́ lub oddziale dziennym.
 28. Wypisanie Pacjenta przyjętego za wyrażoną wcześniej zgodą na przyjęcie do Ośrodka, o ile przepisy szczególne nie stanowią̨ inaczej, następuje:
  • gdy stan zdrowia Pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w Ośrodku,
  • na żądanie osoby przebywającej w Ośrodku,
  • w przypadku złamania abstynencji.
 29. W Ośrodku do wglądu Pacjenta i rodziny udostępniane są̨:
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 30. W czasie pobytu Pacjenta w Ośrodku, rodzina i inne osoby mają możliwość́ kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Szczegółowe informacje w tej sprawie umieszczane są̨ na tablicy w informacyjnej w oddziale.
 31. Korzystanie przez Pacjenta z przysługujących im praw nie może naruszać́ praw innych osób i zakłócać́ ustalonego w oddziale porządku.
 32. W sprawach nie unormowanych regulaminem zastosowanie ma:
   Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
   Ustawa o działalności leczniczej,
   Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 33. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2023r.

Rozkład dnia w Ośrodku

W Ośrodku DETOKSMED panuje następująca chronologia  codziennie wykonywanych  czynności zarówno należących do kadry medycznej i administracji, jak i samych  Pacjentów:

 • od 6.00 do 8.00 - pomiar ciepłoty ciała, tętna, oddechów i innych parametrów. Pobieranie materiałów do badać laboratoryjnych. Wykonywanie badań diagnostycznych. Toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej. Sprzątanie.
 • od 8.30 do 9.00 - śniadanie.
 • od 9.00 do 10.00 - konsultacje lekarskie, wszyscy Pacjenci znajdują się w łóżkach.
 • od 10.00 do 13.30 - realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Ośrodka.
 • od 13.30 do 14.00  - obiad.
 • od 14.00 do 18.00 - wypoczynek Pacjentów.
 • od 18.00 do 19.00 - mierzenie ciepłoty, tętna i innych parametrów. Realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych. Konsultacje lekarskie oraz inne czynności związane z funkcjonowaniem Ośrodka.
 • od 19.00 do 19.30 - kolacja.
 • od 19.30 do 22.00 - wykonywanie zleceń lekarskich. Toalety wieczorne pacjentów. Porządkowanie pomieszczeń.
 • od 22.00 do 6.00 cisza nocna.

Podstawowe informacje o Ośrodku

Godziny odwiedzin Odwiedziny odbywają się na jadalni oddziału w godz. od 10.00-12.00 i 13.00-18.00
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Kierownik Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
Rodzaje leczonych schorzeń – Zespół abstynencyjny alkoholowy
– Zaburzenia świadomości w uzależnieniu alkoholowym
Procedura przyjęcia na oddział – Nie ustalamy terminów przyjęcia
– Decyzję o przyjęciu chorego w oddział podejmuje Kierownik Ośrodka
– Postępowanie zgodnie z obowiązującą procedurą przyjęcia Pacjenta do Ośrodka.
Kto i w jakich godzinach udziela informacji o chorych Kierownik Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
Co zabrać ze sobą na oddział – Przybory i środki higieny osobistej – mydło, pasta do zębów, maszynka jednorazowa, krem do golenia, szampon do włosów
– Ubranie dzienne i nocne
Czego nie wolno zabierać – Napojów alkoholowych, przedmiotów ostrych (żyletek, noży), leków, narkotyków, broni, pasków, przedłużaczy, maszynek do kręcenia papierosów
– Prywatne leki pacjentów należy oddać personelowi medycznemu
– Personel odpowiada wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie oddziału
Najważniejsza osiągnięcia oddziału – Minimalizowanie powikłań choroby alkoholowej pod względem psychicznym i somatycznym
– Duża skuteczność w motywowaniu do dalszego leczenia odwykowego
Informacje dodatkowe – Osoby nietrzeźwe nie zostaną wpuszczone do Ośrodka
– Zakaz fotografowania i utrwalania dźwięku
Szukaj